مینا سرای نیک ملکی

اراک

ارسال به اراک و سراسر کشور

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

پی میشه
صنایع دستی و هنری
مینا سرای نیک ملکی
گردنبند
٪۰تخفیف

گردنبند

۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

هفت سین مینا کاری
٪۰تخفیف

هفت سین مینا کاری

۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

گلدان سایز16
٪۰تخفیف

گلدان سایز16

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

بشقاب سایز12
٪۰تخفیف

بشقاب سایز12

۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

بشقاب سایز12
٪۰تخفیف

بشقاب سایز12

۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

بشقاب گل رز
٪۰تخفیف

بشقاب گل رز

۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

بشقاب سایز20
٪۰تخفیف

بشقاب سایز20

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

بشقاب سایز16
٪۰تخفیف

بشقاب سایز16

۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

بشقاب آیه
٪۰تخفیف

بشقاب آیه

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

بشقاب 20و25و30
٪۰تخفیف

بشقاب 20و25و30

۸۰,۱۰۰,۱۳۰ تومان
۸۰,۱۰۰,۱۳۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

بشقاب سایز30
٪۰تخفیف

بشقاب سایز30

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

بشقاب مینا کاری
٪۰تخفیف

بشقاب مینا کاری

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

قندان مشتی
٪۰تخفیف

قندان مشتی

۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

شکلات خوری
٪۰تخفیف

شکلات خوری

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

گلاب پاش مینا کاری
٪۰تخفیف

گلاب پاش مینا کاری

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

گلدان سایز16
٪۰تخفیف

گلدان سایز16

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

گلدان سایز20
٪۰تخفیف

گلدان سایز20

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

گلدان موشکی
٪۰تخفیف

گلدان موشکی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

گلدان مینا کاری
٪۰تخفیف

گلدان مینا کاری

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

بشقاب سفال
٪۰تخفیف

بشقاب سفال

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

بشقاب سفال
٪۰تخفیف

بشقاب سفال

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

بشقاب سفال سایز30
٪۰تخفیف

بشقاب سفال سایز30

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

صبحانه خوری
٪۰تخفیف

صبحانه خوری

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

پارچ مینا کاری
٪۰تخفیف

پارچ مینا کاری

۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

قندان پایه دار
٪۰تخفیف

قندان پایه دار

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

کشکول آبشاری
٪۰تخفیف

کشکول آبشاری

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

بشقاب طرح مینیاتور
٪۰تخفیف

بشقاب طرح مینیاتور

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان