شیرینی-خانگی-آنا

كرمان

ارسال به كرمان

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

پی میشه
مواد غذایی
شیرینی-خانگی-آنا
شیرینی تاتلی(شانه ای)
٪۱۰تخفیف

شیرینی تاتلی(شانه ای)

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

قطاب پسته ای
٪۸تخفیف

قطاب پسته ای

۷۵,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

ملکه بادام
٪۱۰تخفیف

ملکه بادام

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

تارت آجیلی
٪۶تخفیف

تارت آجیلی

۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۸۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

شیرینی اتابکی
٪۱۰تخفیف

شیرینی اتابکی

۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

اسکار
٪۱۱تخفیف

اسکار

۷۰,۰۰۰ تومان
۶۲,۳۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

اسلایس سلطنتی
٪۹تخفیف

اسلایس سلطنتی

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۱۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

دادلی
٪۱۰تخفیف

دادلی

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان