ارسال رایگان پی میشه
پی میشه

گز ۳۰۳ اثلی

تهران

ارسال به تهران

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

28 درصد پسته 400 گرمی
٪۰تخفیف

28 درصد پسته 400 گرمی

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

28 درصد پسته 300 گرمی
٪۰تخفیف

28 درصد پسته 300 گرمی

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

38 درصد پسته 300 گرمی
٪۰تخفیف

38 درصد پسته 300 گرمی

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

38 درصد پسته 400 گرمی
٪۰تخفیف

38 درصد پسته 400 گرمی

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

42 درصد لقمه 400 گرمی
٪۰تخفیف

42 درصد لقمه 400 گرمی

۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

42 درصد لقمه 300 گرمی
٪۰تخفیف

42 درصد لقمه 300 گرمی

۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان