مشخصات محصول

اپلیکه طرح برگ

۱روز زمان آماده سازی

دوخته شده با ملیله شکسته و سنگهای تراش با کیفیت ابعاد 7/5×18/5سانتیمتر

امکان خرید از این فروشگاه به دلیل نقص اطلاعات ارسال از سمت فروشنده وجود ندارد