زد موبایل

نيك شهر
ارسال به نيك شهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

هندزفری j5 معمولی

کد کالا: 10
آماده ارسال
ارسال به نيك شهر ۱۳,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۲۰,۰۰۰ تومان

محصول غیر اصل می‌باشد ولی باکیفیت مناسب

۲۵,۰۰۰ تومان