سیکارو

خمینی شهر
ارسال به خمینی شهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

ماهی تون دودی180 گرم

کد کالا: 31
۱روز زمان آماده سازی
ارسال به خمینی شهر ۱۱,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۲۰,۰۰۰ تومان

۲۵,۲۰۰ تومان