سیکارو

خمینی شهر
ارسال به خمینی شهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

قلیه ماهی

کد کالا: 28
۱روز زمان آماده سازی
ارسال به خمینی شهر ۱۱,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۲۰,۰۰۰ تومان

۲۳,۴۰۰ تومان