سیکارو

خمینی شهر
ارسال به خمینی شهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

ماهی تن در روغن زیتون180

کد کالا: 10
۱روز زمان آماده سازی
ارسال به خمینی شهر ۱۱,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۲۰,۰۰۰ تومان

۲۸,۶۱۱ تومان
۱ % تخفیف
۲۸,۹۰۰ تومان