عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

تمر ذغال اخته

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۸,۰۰۰ تومان

تشکیل شده از ذغال اخته تازه ... خیلی خوشمزه و ترش ، هسته دارد، قیمت بر اساس 250 گرم

۱۸,۰۰۰ تومان