عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

تمر آلوقرمز

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۵,۰۰۰ تومان

تشکیل شده از آلو قرمز تازه ... خیلی خوشمزه و ترش ؛ هسته دارد، قیمت بر اساس 250 گرم

۱۸,۰۰۰ تومان