عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

رُب زردآلو

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۵,۰۰۰ تومان

تشکیل شده از زردآلو زرد و تازه ... خیلی خوشمزه و ملس قیمت بر اساس 250 گرم

۱۸,۰۰۰ تومان