عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

شیشه گلپر

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۵,۰۰۰ تومان

یک مکمل و طعم دهنده عالی به لواشک و ترشک و به خاطر اینکه طبع گل مر گرم هست همراه محصولات ترش که طبع سردی دارند ؛ توصیه می شود.