رضوی

تهران
ارسال به تهران و سراسر کشور
مشخصات محصول

عسل بکر کوهی 900 گرمی

کد کالا: j9euc7
۱روز زمان آماده سازی
ارسال به تهران رایگان
ارسال به سراسر کشور پس کرایه

عسل انگبین زیر 2% ساکارز دارنده تاییدیه انجمن دیابت کشور ﺑﺴﺘﻪ 100درﺻﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎص اﯾﻦ ﻋﺴﻞ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ . داراي ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان.

۲۴۵,۵۲۰ تومان
۱ % تخفیف
۲۴۸,۰۰۰ تومان