ارسال به بهشهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

نقطه کوب

۱۰روز زمان آماده سازی
ارسال به بهشهر ۲۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۲۰,۰۰۰ تومان

نقطه کوب روی قلک سفالی سایز بزرگ قابل شستشو زیر قلک برش خورده برای برداشت پول

۱۰۰,۰۰۰ تومان