ارسال به بهشهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

نقطه کوب

۱۰روز زمان آماده سازی
ارسال به بهشهر ۲۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۲۰,۰۰۰ تومان

نقطه کوب قلک سفالی سایز بزرگ زیر قلک برش خورده برای برداشت پول قابل شستشو

۱۰۰,۰۰۰ تومان